Na podstawie ilustracji podaj dwa elementy obronne osady
Zdjęcia przedstawiają pospolitego motyla - rusałkę pawika.Egzamin maturalny z historii Poziom podstawowy 5 Zadanie 4.. Osady atmosferyczne to także produkty kondensacji pary wodnej, ale pojawiające się na wychłodzonych powierzchniach podłoża.. Wyjaśnij, dlaczego dziś nie otacza się miast murami obronnymi.. Przeczytaj dokładnie wszystkie polecenia, a następnie udziel poprawnej odpowiedzi Prosimy, abyś starał się .. - Na ilustracji została przedstawiona falanga macedońska.. b) Wyjaśnij, co decydowało o przewadze przedstawionych żołnierzy nad przeciwnikiem podczas bitwy.. Odkryciu sprzyjały dwa fakty - niezwykle suche lato oraz prace melioracyjne, dzięki którym poziom tafli wody na jeziorze biskupińskim znacznie opadł.Jakie są elementy obronne zamku?. Uczeń: • oparciu o wyjaśnia powiedzenie: „Zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną"; • wymienia zabytki regionu powstałe w czasach Kazimierza Wielkiego.. 2. b) Niektóre strategie, np. upodabnianie się do otoczenia (kamuflaż), są wspólne zarówno dla ofiar, jak i dla drapieżników.. Wyjaśnij, jaką korzyść odnosi drapieżnik, a jaką ofiara ze stosowania kamuflażu.. Uczeń: • wskazuje na ilustracji elementy .Muzeum Archeologiczne w Biskupinie Muzeum w Biskupinie, które powstało w 1950 roku, to jeden z największych rezerwatów archeologicznych w Środkowej Europie.W rezerwacie, oprócz najsłynniejszej osady obronnej, można też oglądać m.in. wizualizacje obozowisk łowców i zbieraczy żyjących w epoce kamienia, rekonstrukcje osady pierwszych rolników, wczesnopiastowskiej wioski czy .W VI wieku na górze Monte Cassino w Włoszech powstał klasztor założony przez świętego (Franciszka / Benedykta)..

(2 pkt) Na podstawie ilustracji i własnej wiedzy wykonaj polecenia.

Bolesław Chrobry - pierwszy król Polski • Bolesław Chrobry następcą Mieszka I • cel i skutki misji św. Wojciecha • przyczyny i znaczenie zjazdu gnieźnieńskiegoNa jego rozwiązanie masz 45 minut.. - posługiwanie się hieroglifamiNa podstawie wszystkich ilustracji wskaż wspólną cechę wydarzeń Wiosny Ludów w Paryżu, Berlinie, Wiedniu i Palermo.. Zadanie 6. .. Na podstawie ilustracji i wiedzy własnej podaj, jakie dwa wyrazy „wycięto .•wymienia elementy obronne miasta, zapewniające bezpieczeństwo jego mieszkańcom; • wyszukuje na planie miasta nazwy ulic, świadczące o specjalnościach rzemieślniczych; • opisuje wygląd średniowiecznego miasta, używając pojęć: „rynek", „mury miejskie", „brama miejska".. Do niedawna sądzono, że budowla powstała w VI w. p.n.e., ale ostatnie szczegółowe badania dendrologiczne dostarczyły dowodów, że drzewa na budowę Biskupina ścięto pomiędzy 747 a 722 r. p.n.e.Osada została odkryta w 1933 roku przez Walentego Szwajcera (1907-1994), miejscowego nauczyciela w biskupińskiej szkole podstawowej.. 2012-10-14 18:24:47 Wymien w kolejnośći podstawowe elementy ucha człowieka 2012-03-28 18:10:26 Wymien elementy charakterystyczne dla sztuki barokowej..

Na podstawie: M. Węcowski, Podróż przez wieki.

To od niej zaczęły się badania archeologiczne, które przywróciły Polsce dawną osadę.. Na zamku rycerskim • zamki obronne, ich funkcja i lokalizacja • wygląd zamku - elementy obronnekultura halsztacka w VI wieku p.n.e. maksymalny zasięg ekspansji celtyckiej w III wieku p.n.e. obszar Luzytani , gdzie celtycka obecność jest niepewna obszary, gdzie języki celtyckie były powszechne jeszcze u progu nowożytności obszary częstego posługiwania się językami celtyckimi obecnie Celtowie byli zróżnicowaną grupą społeczeństw plemiennych żyjących w Europie i .Roczny plan pracy dla klasy V na 1,5 h 3 4. .. Na podstawie mapy uzasadnij, podając dwa argumenty, że warunki środowiska przyrodniczego wpływają na chów bydła na obszarze przedstawionym na mapie.. Na podstawie ilustracji w podręczniku strona 155 podaj dwie cechy57 a) Podaj, jakie dwie strategie obronne stosuje rusałka pawik.. Grodzisko - to dawna osada obronna często otoczona wałem drewniano-ziemnym.. Zadanie 7.. Arcydzieła budownictwa europejskiego od antyku po czasy współczesne, Warszawa 1996, s. 223. Podaj dwa elementy, które potwierdzą, że budowla przedstawiona na fotografiiWymagania edukacyjne z historii dla klasy piątej w roku szkolnym 2017/2018 Program nauczania - „My i historia" Historia i społeczeństwo..

Ucze ń: • porównuje wygl ąd• na podstawie ilustracji identyfikuje uczestników uczty u Wierzynka.

R1LxFv5QQoOQ1 1Osady - ogólne określenie utworów luźnych zgromadzonych na powierzchni Ziemi, powstałych wskutek gromadzenia się materiału w procesie sedymentacji.Geneza osadów jest zróżnicowana, może je tworzyć materiał, będący efektem m.in.: wietrzenia skał,; procesów erozji degradujących powierzchnię Ziemi,; procesów wulkanicznych,; procesów chemicznych i biochemicznych,a) Napisz, jaka formacja wojskowa została ukazana na ilustracji.. ródo: E. Charytonow, Zarys historii architektury, Warszawa 1963, s. 20.. Powstają w wyniku wytrącenia się wody i lodu z pary wodnej lub .Woda odkryła wspaniale zachowaną konstrukcję, na podstawie której dało się odtworzyć osadę obronną.. A. Wska dwa elementy zdobnicze charakterystyczne dla cywilizacji, w której powsta .. B. Podaj numery, którymi na tamie chronologicznej oznaczono daty roczne bitew opisanych w ródach.Roczny plan pracy dla klasy V na 2 h Dział programu Temat lekcji Zagadnienia Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe .. • wymienia elementy obronne osady w Biskupinie; • wymienia hodowlę i rolnictwo jako główne zajęcia mieszkańców Biskupina.. (3 pkt) Co dała nam kultura antyczna?Podaj trzy przykłady.. Głównymi zajęciami mieszkańców średniowiecznych miast były rzemiosło i (handel / udział w turniejach)..

Program nauczania historii w klasach IV-VI szkoły podstawowej.Na podstawie ilustracji wykonaj polecenia.

Skansen Słowian i Wikingów w Wolinie.. B. Wymień współczesny zawód, którego przedstawiciele, pełniąc obowiązki służbowe, noszą strój o tej nazwie.• Osada obronna z przełomu epok brązu i żelaza, która nawiązuje do ludności kultury łużyckiej.. Źródło: Historia powszechna, t. 5, Novara 2007, s. 328. Podaj nazwę stroju męskiego przedstawionego na ilustracji.. Egzamin maturalny z historii dla nies łyszących Poziom podstawowy 4 Zadanie 5.. Starożytność, Warszawa 2002, s. 72, 85.UMOWA ZAWIERANA MIĘDZY PANEM FEUDALNYM, A ZASADŹCĄ: Wszystkie osady lokowane są na prawie niemieckim jeżeli 1.określano wielkość działek dla osadników - co najmniej 1 łana (1 łan frankoński to 24 ha, a 1 łan chełmiński to 16 ha) 2.określano prawa i obowiązki zasadźcy a) zasadźca zostawał sołtysem wsi lub wójtem i .Na podstawie ilustracji wykonaj polecenia.. do podstawy programowej Konieczne i podstawowe• wskazuje na ilustracji elementy obronne miejskiej zabudowy i omawia ich funkcje.. 3 A. Wskaż dwa elementy zdobnicze charakterystyczne dla cywilizacji, w której powstał .. B. Podaj numery, którymi na taśmie chronologicznej oznaczono daty roczne bitew opisanych w źródłach.. - Falanga macedońska stanowiłaMierzymy je w milimetrach „słupa" wody, która spada na powierzchnię; 1 mm opadów to 1 litr przypadający na 1 m Indeks górny 2 2 podłoża.. A. Wskaż dwa elementy zdobnicze charakterystyczne dla cywilizacji, w której powstał przedstawiony obiekt.. (2 pkt) Na podstawie ilustracji podaj dwa elementy obronne osady.Wskaż na poniższej ilustracji elementy obronne miasta, które chroniły jego mieszkańców przed atakiem wroga.. Jeden z najciekawszych polskich skansenów znajduje się na Wolińskiej Kępie, młodszej siostrze wyspy Wolin.. Ucze ń: • definiuje poj ęcia: „samorz ąd miejski", „burmistrz", „rajcy", „rada miejska"; „ławnicy"; • omawia miejsca i sposoby lokowania średniowiecznego miasta, uwzgl ędniaj ąc jego elementy obronne..Komentarze

Brak komentarzy.