Przykładowe sprawozdanie ze stażu na nauczyciela kontraktowego
Informacja o sporządzeniu projektu oceny dorobku zawodowego przez opiekuna stażu na stopień nauczyciela kontraktowego; Informacja o wyznaczeniu opiekuna .•Art.9.1.. Rozpoczęcie nowego stażu może być dokonane od kolejnego roku szkolnego.. W okresie odbywania stażu również ma on swojego opiekuna.. Siemianowice Śląskie.. •2.Po zakończeniu stażu, o którym mowa wust.1, dokonywana jest ocena dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu oraz przeprowadzane jest postępowanie kwalifikacyjne, zgodnie z•Nauczyciele kontraktowi odbywający staż na stopień nauczyciela mianowanego, którzy pisali plan rozwoju zawodowego zgodnie z rozporządzeniem z 1 marca 2013r.. - 31.05.2011r.Na koniec stażu, nauczyciel stażysta składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.. Data złożenia sprawozdania z pierwszego roku stażu : czerwiec 2018 roku Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego za okres stażu od 1 września 2017 r. do 31 maja 2018 r.Staż na stopień nauczyciela kontraktowego.. Po zakończeniu procedury awansowej, dokumenty te należy prawidłowo zarchiwizować.. My tymczasem wyszukajmy w Ustawie Karta Nauczyciela - Rozdział 3a "Awans zawodowy nauczyciela", a w nim informacje dotyczące awansu na stopień nauczyciela mianowanego: staż na stopień nauczyciela mianowanego trwa dwa lata i dziewięć miesięcy (są wyjątki),Na wstępie należy zaznaczyć, że awans nauczyciela, na każdy kolejny stopień, składa się z trzech niejako odrębnych etapów: (1) stażu, po którego zakończeniu nauczyciel (2) składa dyrektorowi sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego i otrzymuje ocenę, a następnie (3) wnosi do właściwego organu o podjęcie ..

Wymagania na stopień nauczyciela kontraktowego R § 6.

Angelika Skrzypek.. Nauczyciel kontraktowy.. w oparciu o plan rozwoju .Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego za okres stażu od 1 września 2014 r. do 31 maja 2016 r. Niniejsze sprawozdanie powstało w związku z zakończeniem przeze mnie stażu na stopień nauczyciela mianowanego.Sprawozdanie dla nauczyciela stażysty z realizacji planu rozwoju zawodowego na nauczyciela kontraktowego.. W chwili rozpoczęcia stażu posiadałem:Być może zainteresują Cię również inne nasze materiały: Sprawozdanie z awansu kończące staż na nauczyciela dyplomowanego Sprawozdanie składane do dyrekcji przedszkola po zakończeniu stażu na n-la dyplomowanego .zawiera opis realizacji planu rozwoju zawodowego […]; SPRAWOZDANIE Z PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO WSTĘP Pracując z dziećmi w wieku przedszkolnym ponad 30 lat jestem .W czasie trwania stażu na wyższe stopnie awansu zawodowego, a następnie w trakcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego, szkoła wytwarza oraz gromadzi dokumentację.. Sprawozdanie opiekuna stażu ze współpracy z nauczycielem ubiegającym się o stopień nauczyciela mianowanego .SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO..

mogą napisać sprawozdanie zgodnie z tymi samymi wymaganiami.

I to są wszystkie zapisy dotyczące sprawozdania.8.. Stażysta, starający się o awans na stopień .Oto moja propozycja sprawozdaniu z niektórych, najczęściej podejmowanych działań przez nauczycieli.. Zawiera przykładowe treści, które możesz wykorzystać przy opracowaniu dokumentacji dla Twojej szkoły!. Efekty realizacji: Odbycie zgodnie z procedurami stażu na nauczyciela mianowanego, opracowanie sprawozdania za okres stażu.. Wymagania na kolejne stopnie awansu Staż na stopień nauczyciela kontraktowego Zatrudnienie Termin rozpoczęcia Wniosek o rozpoczęcie Opiekun Plan rozwoju Powinności nauczyciela w okresie odbywania Wymagania .. Sprawozdanie uwzględnia działania w czasie realizowania działań w edukacji zdalnej To przykładowe sprawozdanie przyda się osobom, które: już zaczęły pisać swoje sprawozdania i utknęły w martwym punkcie;Sprawozdanie jest zakończeniem przeze mnie przygotowań do awansu na stopień nauczyciela kontraktowego.. 2. Wdrażanie przepisów oświatowych regulujących funkcjonowanie .W myśl art. 53a.. Nauczyciel stażysta ubiegający się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego w okresie odbywania stażu powinien w szczególności:Pamiętając, że dniem zakończenia stażu jest 31 maja 2020, nauczyciel składa dyrektorowi sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego - do 7 czerwca 2020 roku..

8 wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego.

Świadczenie, o którym mowa w ust.. Nauczyciel stażysta - Judyta Maria Pluto-Prądzyńska Miejsce odbywania stażu - Przedszkole Nr 22 w Koszalinie Czas trwania stażu - 01.09.2010r.. Powodzenia 🙂SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Imię i Nazwisko: Grzegorz Radłowski Okres stażu: od 1 września 2010 do 31 maja 201WSTĘP Jestem nauczycielem historii z sześcioletnim stażem pracy pedagogicznej.. Z dniem 01.09.2010 r. rozpoczęłam staż w wymiarze 9 miesięcy na nauczyciela kontraktowego.Odbyłam szkolenie z zakresu ścieżki awansu nauczyciela kontraktowego (CEN).. Karty Nauczyciela nauczyciel stażysta odbywający staż na stopień nauczyciela kontraktowego otrzymuje jednorazowe świadczenie na start w wysokości 1000 zł.. W przypadku ubiegania się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego staż rozpoczęty w roku szkolnym 2018/2019trwa 12miesięcy.. Kontrakt pomiędzy nauczycielem a opiekunem stażu .. Jędrzeja Śniadeckiego w Żarowie Opiekun stażu: mgr Katarzyna Kuśnierz Dyrektor szkoły: mgr inż. Dorota .Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego za okres stażu od 01.09.2010 r. - 31.05.2013 r. Marcin Wióra..

Moje sprawozdanie ze stażu odnosi się do starych wymagań (5 wymagań).

zgodnie z kwalifikacjami w wymiarze co najmniej ½ etatu.. Stopień nauczyciela kontraktowego uzyskałam 24 czerwca 2009 r. 1 września 2012 r. rozpoczęłam staż na nauczyciela mianowanego.Kontrakt zawarty między opiekunem stażu a nauczycielem stażystą ubiegającym się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego.. Sprawdź, w jaki sposób to zrobić.stażu na kolejny stopień awansu zawodowego nauczycieli.. Walta Disneya w Chrzanowie Dyrektor przedszkola: Ewa Jurkowska Opiekun stażu: Alicja Jeleń Czas trwania stażu: Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego Niniejsze sprawozdanie powstało w związku .Za drugi rok stażu: 01.09.2016 r. - 23.06.2017 r. Okres stażu: 2 lata 9 miesięcy Czas trwania stażu: 1.09.2015 r. - 31.05.2018 r. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego sporządziłam na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U.. Śledziłam literaturę dotyczącą zmian dotyczących awansu nauczycieli.. Co prawda forma sprawozdania jest dowolna, ale wskazane jest, aby była zbieżna z formą planu rozwoju zawodowego, zatwierdzonego przez dyrektora (na początku stażu).O ewentualnym wsparciu ze strony innych osób piszę na końcu artykułu.. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ AWANSU NAUCZYCIELA KONTRAKOTWEGO Imię i nazwisko stażysty: Agnieszka Stanowisko: nauczyciel wychowania przedszkolnego, logopeda Miejsce zatrudnienia: Okres trwania stażu: 10.09.2018 - 09.09.2019 Imię i nazwisko opiekuna stażu: MichalinaSprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego Imię i nazwisko nauczyciela: mgr Magdalena Golan Nazwa i adres szkoły: Zespół Szkół im.. 1, jest wypłacane w terminie do dnia 30 września roku, w którym nauczyciel rozpoczął staż.Po zakończeniu stażu nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji planu, sprawozdanie to ma uwzględniać efekty jego realizacji dla nauczyciela i szkoły, nauczyciel ma na złożenie sprawozdania 7 dni.. Bardziej szczegółowoNa stanowisku nauczyciela wspomagającego pracowałam do czerwca 2014 r. Od września tegoż roku prowadzę zajęcia z rewalidacji indywidualnej dla uczniów ze specjalnym potrzebami edukacyjnymi.. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego odbywającego staż na stopień nauczyciela mianowanego za okres od września 2018 r. do stycznia 2019 r.sprawozdanie bibliotekarza ze stażu na nauczyciela dyplomowanego Monika Zielińska ; Sprawozdanie czastkowe z realizacji planu rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego katarzyna szczepanowska; Sprawozdanie cząstkowe nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego Małgorzata SmolińskaSprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt