Sprawozdanie komisji rewizyjnej wzór
Anna Maciejewska - Przewodnicząca Komisji 2. działała w składzie: Izabela Chudzik - Przewodnicząca Władysław Źrałko- Zastępca PrzewodniczącejWzory protokołów i sprawozdania.. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń w protokole winien znaleźć się zapis - jakiego zagadnienia dotyczy lub należy przyjąć zastrzeżenie w oddzielnym piśmie, a pismo to winno stanowić załącznik do protokołu.Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Słowiniec z kontroli przeprowadzonej w dniu 11.. Marian Kanarek - wiceprzewodniczący 3.. Sprawozdanie zostało podzielone na dwie części.. wniosek - klub seniora .. Zdzisław Kwieciński - Sekretarz 3.Zwykle informacje na temat można znaleźć w części poświęconej kompetencjom wszystkich władz stowarzyszenia.. 1 i 2 oraz § 1 pkt.. Mikołaja Kopernika w Gołdapi w dniu 26.02.2018r.SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI REWIZYJNEJ W KADENCJI 2015-2019 POLSKA IZBA BIEGŁYCH REWIDENTÓW REGIONALNY ODDZIAŁ W WARSZAWIE 6 materiały inwentaryzacyjne, sprawozdanie z wykonania uchwały nr 3 z dnia 23 kwietnia 2015 r. VIII WZBR, sprawozdanie z działalności Regionalnej Rady RO PIBR w Warszawie za okres 2015 -Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD z działalności w 2014 rok.. 4 „Regulaminu Pracy Komisji Rewizyjnej ZHP", Komisja Rewizyjna Hufca przekłada Druhnom i Druhom:Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia „Dom Milosierdzia" za rok 2013 Informacje ogólne o Stowarzyszeniu „Dom Milosierdzia" Stowarzyszenie „Dom Milosierdzia" zostalo zaioŽone 24 lipca 2010 r. Stowarzyszenie prowadzi dzialalnošé zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku „Prawo o stowarzyszeniach",Wybór komisji Mandatowej, Wyborczej oraz Uchwał i Wniosków..

Protokół komisji skrut.

Dyskusja.Rozpatrzeniu komisji podlega również sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego, które jest przygotowywane gdy liczba mieszkańców jednostki przekracza 150 tysięcy osób.. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku.28.03.2018 Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gołdapi z przeprowadzonej kontroli w Szkole Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im.. Komisja Rewizyjna w składzie: 1. sądu koleżeńskiego.. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD z działalności w 2014 rok.. Uchwały walnego zgromadzenia 1,2 (wzór) .SPRAWOZDANIE KOMISJI REWIZYJNEJ ROD „CELULOZA" Z DZIAŁALNOŚCI w 2016 roku na Walne Zebranie Sprawozdawcze w dniu 01.04.2017 r. Komisja Rewizyjna w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. działała w składzie: 1.. 1 można dopisać ewentualnie rozliczenie finansowe - jakie były wpływy w danym roku, jakie koszty, ewentualnie sprawozdanie finansowe może stanowić załącznik do protokołu Komisji Rewizyjnej.SPRAWOZDANIE Komisji Rewizyjnej NSZZ „Solidarno ść" Politechniki Lubelskiej z działalno ści Komisji Zakładowej zwi ązku w latach 2010-2014, odczytane na Walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczy m delegatów w dniu 25 marca 2014 r. Komisja rewizyjna w składzie: - kol..

Członek komisji - Dominik Walczak.

SPRAWOZDANIE KOMISJI REWIZYJNEJ .. w sprawie wprowadzenia wytycznych dla komisji rewizyjnych w zakresie kontrolowania realizacji obowiązków odnoszących się do danych osobowych w jednostkach organizacyjnych PZD.Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej OSP (4 str.) Lista obecności osób zaproszonych do udziału w walnym zebraniu sprawozdawczym OSP (1 str.) Protokół Komisji Mandatowej walnego zebrania sprawozdawczego (1 str.) Protokół Komisji Uchwał i Wniosków walnego zebrania sprawozdawczego (1 str.) Druki uzupełniająceWzór Protokołu przeprowadzonej kontroli przez Komisję Rewizyjną Koła Wzór Protokołu przeprowadzonej kontroli przez Komisję Rewizyjną Koła; Udostępnij 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009.. Najnowsze.. Beata Wróbel- przewodnicząca 2.Zarząd i Komisję Rewizyjną wybierało się na kolejnym (Walnym) Zebraniu Stowarzyszenia.. załącznik nr 17 - sprawozdanie komisji rewizyjnej pkzp: 2018-10-22: załącznik nr 17 - sprawozdanie komisji rewizyjnej pkzp: 2018-10-22: załącznik nr 18 - sprawozdanie zarządu: 2018-10-22: załącznik nr 18 - sprawozdanie zarządu: 2018-10-22: załącznik nr 19 - deklaracja przystąpienia do pkzp: 2018-10-22: załącznik nr 19 .Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Dolina Karpia za 2017r.. Uchwała nr 17/XVII/2018 Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD z dnia 6.12.2018r..

Protokół komisji mandatowej (wzór) Protokół komisji uchwał i wniosków .

Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności w 2014 r. i za kadencję.. Następnie komisja rewizyjna występuje do rady lub sejmiku z oceną wykonania budżetu jednostki oraz wnioskiem w sprawie udzielenia bądź nieudzielenia absolutorium.wzÓr dokumentÓw komisji rewizyjnej hufca na zjazd hufca ( materiał pomocniczy KRCH ZHP ) Działając na podstawie Statutu ZHP §54 pkt .. Komisja Rewizyjna Rodzinnego Ogrodu Działkowego „WŁOSAŃ" w składzie: Zbigniew Jabłoński - Przewodniczący Zbigniew Drużkowski - SekretarzSprawozdanie Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Szachowego na Walne Sprawozdawcze Zgromadzenie Delegatów Polskiego Związku Szachowego w dniu 15 czerwca 2014 roku.. Oświadczenie wstępne osoby materialnie odpowiedzialnej za środki pieniężne PKZP - wzór.. Waldemar Taborski - CzłonekSPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI REWIZYJNEJ ROD GÓRNIK w Zgorzelcu na Walne zebranie sprawozdawcze w dniu 24 marca 2018 rok Informacje o pracy Komisji Rewizyjnej Komisja Rewizyjna w okresie od 01.01.2017r.. Projekt planu pracy i preliminarza finansowego na 2015 rok.. Egzaminy dla nowowstępujących do PZŁ .Sprawozdanie z działalności koła/Objaśnienie do tabeli z działalności koła.. Dnia 1 stycznia 2001 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. Nr 121, poz. 769 ze zmianami), z której wynika, że wyboru władz dokonuje się już na Zebraniu Założycielskim.Sprawozdanie komisji rewizyjnej - wzór..

za okres 15.06.2014 r. - 19.06.2015 r. Komisja Rewizyjna w składzie: 1. komisji rewizyjnej.

Ocena Zarządu przez Komisję Rewizyjną ROD za 2014 r. oraz za .Wyjaśnienia (zastrzeżenia) składa się na piśmie do Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej KŁ, oraz WZCK.. Sprawozdanie finansowe za okres od 19.01.2014 r. do 31.12.2014 r. 8.. Z-ca przewodniczącego - Jan Bonczkowski.. Ocena Zarządu przez Komisję Rewizyjną ROD za 2014 r. oraz za kadencję wraz z wnioskiem w sprawie absolutorium.. Komisja Rewizyjna w składzie: Przewodniczący - Urszula Kądzioła Sekretarz - Dorota Giermek Członek - Marek Trzaska Komisja przeprowadziła kontrolę działalności Stowarzyszenia Dolina Karpia w dniu 26 marca 2018 r. oraz w dniu 7 maja 2018 r.Sprawozdanie roczne Komisji Rewizyjnej Hufca - wzór dodane przez: admin dnia: 1 lutego 2015 Version: 1.0.0; Download: 255; Total Views: 0; Stock ∞ File SizeSPRAWOZDANIE KOMISJI REWIZYJNEJ STOWARZYSZENIA ROZWOJU TURYSTYKI WIEJSKIEJ SŁOWINIEC Komisja rewizyjna w składzie Beata Wróbel - przewodnicząca Danuta Dura - członek Elżbieta Czajor - członek dokonała w dniu 03.10.2012 r. kontroli dokumentacji stowarzyszenia za okres 1.01.2012 - 30.09.2012 i ustaliła co następuje:Komisji Rewizyjnej Rodzinnego Ogrodu Działkowego „WŁOSAŃ" z oceny działalności Zarządu ROD"WŁOSAŃ" za okres 01.01.2017 do 31.12.2017.. Przedmiotem kontroli Komisji Rewizyjnej była działalność Stowarzyszenia oraz praca Zarządu.. Bogdan Obrochta .Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Bratniej Pomocy Odd Fellows w Rzeczypospolitej Polskiej z kontroli całokształtu działalno ści Stowarzyszenia za rok 2010 Komisja Rewizyjna w roku 2010 działała w składzie: 1.. NA WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE .. Zapis taki często wygląda tak, że zarząd sporządza sprawozdanie, komisja rewizyjna je opiniuje, a walne zebranie je zatwierdza.W pkt.. Stycznia 2016 roku.. Teresa Szymura .Uchwała Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD w sprawie wprowadzenia obowiązujących wzorów protokołów i sprawozdań - 13.11.2015 czytaj więcej Druki dokumentów dla ROD dotyczące inwestycji i remontów - 20.01.2015Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.. Oświadczenie o odpowiedzialności materialnej osoby obsługującej kasę PKZP - wzór.. Oświadczenie końcowe osoby materialnie odpowiedzialnej za środki pieniężne PKZP - wzór.KOMISJA REWIZYJNA .. Jerzy Ku ś - Przewodnicz ący 2.. Stefan Fijałkowski - przewodnicz ący - kol.. Eugeniusz Myszka - Członek 3.. Protokół komisji skrut..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt