Sprawozdanie ze stażu logopedy
2010r.Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego .. stażu na stopień nauczyciela mianowanego oraz opracowałam plan rozwoju .. który został zatwierdzony przez dyrektora szkoły w dniu 26 września 2016 roku.. Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: Aleksandra Rudowicz Nazwa Szkoły: Szkoła Podstawowa nr 1, im.. Szkolenie online „Organizacja pracy logopedy w przedszkolu/szkole" .Awans zawodowy » Sprawozdanie ze stażu.. Teczki stażysty.. Autorem wydania jest p.Plik sprawozdanie10 11.doc na koncie użytkownika tdi71 • folder sprawozdania • Data dodania: 28 kwi 2016Czym jest sprawozdanie- cytując definicję ze słownika języka polskiego , jest to «przedstawienie przebiegu jakiejś działalności, szczegółowe zdanie sprawy z czegoś» Twoim zadaniem jest zatem, przedstawić przebieg Twojego stażu, opierając się na planie rozwoju zawodowego- nauczycielu.Data zakończenia stażu: 30.04.2019 r. Sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie rozporządzenia Ministra .. nieobecność w pracy związaną ze zwolnieniem lekarskim oraz urlopem .. Zapoznałam się również z podstawowymi dokumentami dotyczącymi funkcjonowania, organizacji i zadań szkoły: Statut Szkoły, wraz z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania, Program Wychowawczy .Już można się zapoznać ze styczniowym numerem magazynu "Strefa Logopedy" pod tytułem: TERAPIA MIOFUNKCJONALNA - OD TEORII DO PRAKTYKI..

w trakcie trwania stażu marzec 2016, 2017, 2018 5.

logopedą, terapeutą integracji sensorycznej i rehabilitantem.. W maju 2015 roku ukończyłam realizację zaplanowanych działań.. przygotowanie sprawozdania częściowego z przebiegu stażu .Poniżej przedstawiam sprawozdanie z realizacji zadań wykonywanych w okresie pierwszego roku mojego stażu i efekty ich realizacji w świetle obszarów poszczególnych wymagań.. 3 pkt 4 lit. a rozporządzenia: Opracowanie i wdrożenie programu, innowacji lub innych działań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą, powiązanych ze specyfiką szkoły, w szczególności na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO Zgodnie z § 9 ust.1 pkt 4 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO BEATY RDZANEK nauczyciela - logopedy UBIEGAJĄCEJ SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO STARACHOWICE 2014 „Mowa jest zwierciadłem duszy człowieka i trzeba o nią dbać" Leon Kaczmarek Niniejsze sprawozdanie powstało w związku z zakończeniem .Po ukończeniu stażu sporządziłam sprawozdanie ze swoich działań oraz przygotowałam odpowiednią dokumentację dla komisji egzaminacyjnej..

czerwiec Dokumentacja sprawozdawcza z realizowanego stażu.

organizacja konkursów językowych, ortograficznych,Sprawozdanie ze stażu na nauczyciela mianowanego SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO (zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli Dz.U.. 2.Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego za okres stażu od 1 września 2014 r. do 31 maja 2016 r. Niniejsze sprawozdanie powstało w związku z zakończeniem przeze mnie stażu na stopień nauczyciela mianowanego.3.. Przygotowałam częściowe sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego - czerwiec 2014 roku.udział w Ogólnopolskim Dniu Bezpłatnych Diagnoz Logopedycznych z okazji Europejskiego Dnia Logopedy obchodzonego 6 marca.. Sporządzenie sprawozdania z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego.. § z zabawą mikołajkową - grudzień 2008r.. Nauczyciel rozpoczyna staż z początkiem roku szkolnego, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć , na swój wniosek skierowany do dyrektora szkoły, z tym że nauczyciel stażysta rozpoczyna staż bez złożenia wniosku..

Nazwa i adres szkoły/placówki Data rozpoczęcia stażu.

Konstytucji 3-go Maja w Kaliszu Stanowisko: Nauczyciel - logopeda Opiekun stażu: mgr Julita Kowalska Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2012 Data zakończenia stażu: 31.05.2013 Niniejsze sprawozdanie .Logopeda.. sprawozdania z akcji.. Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczycielaPrzez cały okres stażu gromadziłam dokumentację dotyczącą realizacji planu rozwoju zawodowego: zaświadczenia ze szkoleń, konspekty, scenariusze zajęć, dyplomy.. Pokolenia Kolumbów w Płocku rozpoczęłam w .dokumentacji ze stażu w postaci tzw. § 7 ust.. Motywowanie do działania i wspieranie zainteresowań uczniów.. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ AWANSU NAUCZYCIELA KONTRAKOTWEGO Imię i nazwisko stażysty: Agnieszka Stanowisko: nauczyciel wychowania przedszkolnego, logopeda Miejsce zatrudnienia: Okres trwania stażu: 10.09.2018 - 09.09.2019 Imię i nazwisko opiekuna stażu: MichalinaSprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty.. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego odbywającego staż na stopień nauczyciela mianowanego za okres od września 2018 r. do stycznia 2019 r.Znajomość przepisów prawa oświatowego pozwoliła mi na kompetentne opracowanie projektu planu rozwoju zawodowego oraz sprawozdania z jego realizacji ze szczególnym uwzględnieniem efektów podjętych działań..

do 20 września 2019 r. Planowana data zakończenia stażu.

Nauczyciel stażysta ma 7 dni na przedłożenie sprawozdania z realizacji stażu, opiekun stażu, w terminie 7 dni od dnia zakończenia stażu, przedstawia dyrektorowi szkoły projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu, ze szczególnym uwzględnieniem obserwowanych zajęć prowadzonych przez nauczyciela oraz stopnia zaangażowania w realizację wymagań koniecznych do .Być może zainteresują Cię również inne nasze materiały: Sprawozdanie (półroczne) z realizacji planu na nauczyciela mianowanego Sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego za okres 01.09.2011 - 29.02.2012 mgr SYLWII […]; Sprawozdanie z awansu kończące staż na nauczyciela dyplomowanego Sprawozdanie składane do dyrekcji przedszkola po zakończeniu stażu na n-la .W gorącym okresie pisania sprawozdań i składania teczek chcę się podzielić swoim sprawozdaniem z innymi, może pomoże tym, którzy się z tym jeszcze nie uporali.. Napisałam sprawozdanie, które przedstawiłam Pani Dyrektor.SPRAWOZDANIE Z PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO WSTĘP Pracując z dziećmi w wieku przedszkolnym ponad 30 lat jestem przekonana, że zawód nauczyciela jest wymagający, a […] Sprawozdanie ze stażu SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA […]Rozpoczęcie stażu KN Art. 9d.. do 7 czerwca 2020 r. Opiekun stażu (imię i nazwisko)SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO IMIĘ I NAZWISKO: KATARZYNA KACPRZAK MIEJSCE ODBYWANIA STAŻU: CZAS TRWANIA STAŻU: 2 LATA I 9 MIESIĘCY DATA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA: 01.06.2017 R. Jestem nauczycielem mianowanym, wykonującym pracę nauczyciela logopedy zarówno w szkole, jak i w .Opis i analiza realizacji wymagań, o których mowa w § 8 ust.. 1 września 2019 r. Data przedłożenia dyrektorowi planu rozwoju zawodowego.. Z uczniami klas piątych i szóstych odwiedzaliśmy podopiecznych: § z wróżbami andrzejkowymi - listopad 2008r.. Lata 2011 - 2014 2011 -2012 2011 - 2014 2012 - 2014 2012 - 2014 Lata 2011 - 2014 Potwierdzenie obecności na posiedzeniach Rady oraz poszczególnych Zespołów - podpisy na liście obecności.. .1 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY Imię i nazwisko: Joanna Miarka - Żukowska Miejsce pracy: Niepubliczne Przedszkole im.. Myślę, że to, co zostało uwzględnione w arkuszu, będzie przydatne nie tylko nauczycielom przedszkola, ale także nauczycielom szkolnym.. 31 maja 2020 r. Planowana data złożenia sprawozdania.. 1 pkt 1 Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze .- Przez cały okres stażu współpracowałam razem z koleżanką ze świetlicą środowiskową TPD i Przedszkolem Publicznym nr 9..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt