Tygodniowy plan stałych zajęć pedagoga szkolnego
Wykonane zajęcia (czynności).. Tygodniowy plan pracy pedagogów w Szkole Podstawowej nr 34.. Od października do grudnia 2012 roku zrealizowanych zostanie 12 godzin indywidualnych zajęć, zaś od stycznia do czerwca 2013 roku - 18 godzin.. Formy pomocy.. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach Poz. 1591.. Podstawowe zadania do realizacji w II semestrze.. rok szkolny 2019/20 .. Wykonane zajęcia (czynności).. Zapewnienie w tygodniowym planie pracy możliwości indywidualnych spotkań z uczniami, nauczycielami i rodzicami.. Organizacja pracy nauczyciela-pedagoga szkolnego W celu realizacji zadao zawartych w punkcie I-V pedagog powinien: posiadad roczny plan pracy wynikający z niniejszych wytycznych, uwzględniający konkretne potrzeby opiekuoczo-wychowawcze swojej szkoły i środowiska,Praca pedagoga szkolnego : zadania i obowiązki, uregulowania prawne, pomoc materialna, pomoc psychologiczna, diagnoza,scenariusze zajęć, instytucje współpracujące· tygodniowy plan zajęć, datę rozpoczęcia zajęć; zmiana godziny lub dnia zajęć obliguje nauczyciela prowadzącego zajęcia do wpisania godziny i daty w kolejnej tabeli, · dane osobowe ucznia · program zajęć opracowujemy na dany rok szkolny, cele i program zajęć muszą byćpedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych w poradniach psychologiczno - pedagogicznych ma wynieść do 22 godziny tygodniowo; posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej zatrudnianych dodatkowo w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego oraz współorganizowania kształcenia .Pedagog szkolny Zadania: 1) Organizowanie w przedszkolach, szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych, bursach oraz domach wczasów dziecięcych pomocy psychologicznej i pedagogicznej dla dzieci i młodzieży, której celem jest wspomaganie rozwoju psychicznego i efektywności uczenia się..

Tygodniowy plan stałych zajęć.

Do księgi uczniów wpisuje się imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL oraz adres zamieszkania ucznia, imiona i nazwiska rodziców i adresy ich zamieszkania, jeżeli są różne od adresu zamieszkania ucznia, a także datę przyjęcia ucznia do szkoły, klasę, do której ucznia przyjęto, oraz datę rozpoczęcia przez ucznia nauki w danej szkole.. Formy pomocy.SZCZEGÓŁOWY PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO WRZESIEŃ 1.. Zajęcia terapeutyczne trwają 45 minut i odbywają się w gabinecie pedagoga szkolnego ( sala nar 6) 5.Dyrektor szkoły może: zwiększyć - za zgodą organu prowadzącego - tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania powyżej maksimum określonego w rozporządzeniu (ewenementem są sytuacje, gdy organ prowadzący wyraża zgodę na ilość godzin większą, niż minimalna wskazana w rozporządzeniu); ; zmniejszyć ten wymiar - w przypadkach uzasadnionych stanem zdrowia ucznia i na .lekcja jest wpisana w tygodniowy plan pracy poszczególnych klas, i jest zobowiązany do ..

Informacje dodatkowe o działalności pedagoga szkolnego (psychologa).

Ale jak co roku, ważne jest przygotowanie odpowiedniej dokumentacji.. Notatki.tygodniowy plan stałych zajęć; informacja o kontaktach z osobami i instytucjami; wykonywane zajęcia, czynności; formy pomocy; wykaz uczniów (wychowanków) zakwalifikowanych do różnych form pomocy; informacje dodatkowe o działalności pedagoga szkolnego, psychologa; notatkiDo dziennika zajęć w świetlicy wpisuje się plan pracy świetlicy na dany rok szkolny, imiona i nazwiska uczniów korzystających ze świetlicy oraz oddział, do którego uczęszczają, a także tematy przeprowadzonych zajęć, oraz odnotowuje się obecność uczniów na poszczególnych godzinach zajęć.Praca pedagoga w pigułce I WSTĘP Kiedy 4 lata temu zaczynałam swoją pracę jako pedagog szkolny w szkole średniej, byłam przerażona.. PONIEDZIAŁEK - 8 00 - 12 00.I/10 Dziennik zajęć pedagoga szkolnego i psychologa (oprawa twarda, 100 stron, kolor oprawy wybierany losowo) Podstawowe zadania do realizacji w I semestrze.. 900-1200 (3h) Praca indywidualna z uczniem.Informacje o I/10 Dziennik zaj.. Informacje o kontaktach z osobami i instytucjami.. Tygodniowy plan stałych zajęć.. Nie miałam natomiast pojęcia, jak powinna wyglądać praca pedagoga od strony, nazwijmy to, organizacyjnej.Tygodniowy plan zajęć dydaktycznych 2020 - 2021..

pedagoga szkolnego i psychologa - 7267034963 w archiwum Allegro.

Formy pomocy.. 2) Współpraca z nauczycielami, rodzicami (opiekunami prawnymi), pielęgniarką szkolną, organami .Tygodniowy plan stałych zajęć.. 1. Rozpoznawanie potrzeb, warunków życia i nauki uczniów klas pierwszych [analiza dokumentów, rozmowy indywidualne, wywiadypedagog szkolny logopeda świetlica szkolna Dni wolne psycholog szkolny biblioteka kalendarz roku szkolnego 2019/20 Plan zajęć w poszczególnych klasach Tygodniowy rozkład zajęć pedagog szkolny.. Formy pomocy.Rok szkolny 2018/2019 nie niesie ze sobą radykalnych zmian w zadaniach i dokumentowaniu pracy pedagoga szkolnego.. GODZINY PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO.. Zadania z poszczególnych przedmiotów powinny być tak dobrane, żeby czas ich .. pedagoga, psychologa szkolnego, dyrektora szkoły .VI.. Wykaz uczniów (wychowanków) zakwalifikowanych do różnych form pomocy.. Opracowanie założeń do pracy na bieżący rok szkolny roku szkolnym w oparciu o wnioski bieżące.. ODPOWIEDŹ.. Organizowanie zajęć dla uczniów z zakresu komunikacji interpersonalnej,PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO 2020/2021 LP.. Informacje o kontaktach z osobami i instytucjami.. Podstawowe zadania do realizacji w II semestrze.. Kontakt z instytucjami współpracującymi ze szkołą (PPP, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, GOPS ) 3.Psycholog i pedagog szkolny; Skontaktuj się; Rekrutacja ; Tygodniowy plan zajęć..

Prowadzenie zajęć korekcyjno - kompensacyjnych dla uczniów z opiniami ( raz wPYTANIE.

Zapraszamy do zapoznania się z planem zajęć stałych organizowanych i prowadzonych w roku szkolnym 2020-21 przez Gdański Zespół Schronisk i Sportu Szkolnego.12 godz. pensum tygodniowo Plan pracy pedagoga szkolnego w roku szkolnym 2017/2018 .. której nie jesteśmy w stanie przewidzieć.. Informacje o kontaktach z osobami i instytucjami.. Miałam wiele pomysłów, ogromne chęci.. 1 pkt 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.9.. Informacje dodatkowe o działalności pedagoga szkolnego (psychologa).. Problem dotyczy nauczyciela zatrudnionego na stanowiskach pedagoga w wymiarze 20 godzin tygodniowo i na gruncie postanowień prawa miejscowego, w rozumieniu art. 35 ust.. Wykaz uczniów (wychowanków) zakwalifikowanych do różnych form pomocy.. ZADANIA SPOSÓB REALIZCJI TERMIN KLASA / TYP SZKOŁY OSOBY WSPOMAGAJĄCE 1. Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych.. Wykonane zajęcia (czynności).. Plan pracy pedagoga szkolnego w roku szkolnym 2020/2021 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017r.. Pedagog posiada takie kwalifikacje.. NOWY p l an zajęć obowiązujący od 14 grudnia 2020 (KLIKNIJ TUTAJ) Pl an zajęć obowiązujący od 7 września 2020 (KLIKNIJ TUTAJ)3.. Na podstawie art. 47 ust.. mgr Sylwii Walczak.. Dlatego, w postawionych celach, realizowanych w wyznaczanych zadaniach .. Wykonane zajęcia (czynności).. Profilaktyka - zajęcia profilaktyczne z grupą.. Data zakończenia 2018-04-20 - cena 13,99 zł§ 2.. Informacje o kontaktach z osobami i instytucjami.. Imię i nazwisko/tygodniowa liczba godzin Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Anita Bałdys .. Łącznie: 30 godzin.. Udzielanie uczniom pomocy i wsparcia w zakresie rozwiązywania problemów: rodzinnych, szkolnych, rówieśniczych.. Strona główna \ Dla uczniów i rodziców.. Przedstawiamy najważniejsze zadania pedagogów na ten rok szkolny oraz pomocny spis niezbędnej dokumentacji wraz ze wzorami!Tygodniowy plan stałych zajęć..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt